podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány podle právního řádu České republiky. Smluvní vztahy se spotřebitelem ve smyslu zákona vycházejí z Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb, v platném znění.) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č.634/1992 Sb., v platném znění) a jsou zpřesněny pro konkrétní obchodní vztahy dodavatele a spotřebitele těmito Obchodními podmínkami. Smluvní vztahy s podnikatelem nebo obchodní společností ve smyslu zákona vycházejí z Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb, v platném znění.) a jsou zpřesněny pro konkrétní obchodní vztahy dodavatele a spotřebitele těmito Obchodními podmínkami.

 

I. Všeobecná ustanovení

Kupující podáním (odesláním) závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně přijímá Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Monodon s.r.o., IČ 26372070, se sídlem Masarykova tř. 62, 312 00 Plzeň, Česká republika a kupujícího.

 

 

II. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce, jehož popis a účel použití jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou popsány v příbalovém letáku výrobce. Údaje uvedené na webových stránkách Monodon s.r.o., v propagačních materiálech a cenících vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku nebo změny v provedení balení (obalů) bez předchozího upozornění. Všechny informace o zboží prezentované Monodon s.r.o. jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem či telefonicky dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají především orientačně informativní charakter a nemusí vždy odpovídat podobě právě dodávaného balení nebo provedení výrobku. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v dokonalém stavu a v souladu s požadavky na  vlastnosti obvyklé pro daný druh zboží  a  zboží vyhovující platným normám, předpisům a nařízením EU a ČR. Záruka na zboží je poskytována v souladu s požadavky zákona a tam, kde záruka je rozšířena nad zákonnou povinnost, je tato skutečnost výslovně uvedena v záručním listu (který je dodáván s technickými výrobky, pro něž je vystavován záruční list).

 

 

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, z něhož bezpečně zabalené zboží prodávající předává dopravci – zpravidla České poště k doručení objednateli.

 

 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 • a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (viz § 53, odst.3 Občanského zákoníku).
 • b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
 • c) Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).
 • d) Kupující - spotřebitel podáním závazné objednávky současně výslovně prohlašuje, že při uzavírání smlouvy podle těchto podmínek nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

   

 

V. Cena a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti Monodon s.r.o. jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Monodon s.r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob anebo další aktualizace nabídky.
Přehled možných způsobů úhrad za zboží:
a) dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo na poštovním úřadě.
b) převodem - z účtu kupujícího na účet prodávajícího po potvrzení vystavené objednávky kupujícím.
c) Zálohovou fakturou - z účtu kupujícího na účet prodávajícího po předchozí domluvě kupujícího s prodávajícím

 

 

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozní vytíženosti prodávajícího dodáno v co nejkratší době způsobem zvoleným kupujícím. V případě, že zboží má prodávající v dostatečném množství skladem a dovoluje to provozní vytíženost prodávajícího, bude zabaleno a předáno dopravci do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, maximálně do deseti pracovních dní; dodací lhůta činí jeden až dva pracovní dny dle způsobu dopravy ode dne odeslání na území ČR, 3-5 pracovních dní pro dodání na území jiného státu EU. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do deseti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

 

VII. Dopravní podmínky a poštovné-balné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):
a) zasláním Českou poštou -  145,- Kč (služba Balík do ruky) pro území České republiky pro každý jednotlivý balík;  zásilka by měla být Českou poštou  doručena kupujícímu druhý den od předání dopravci; není-li kupující zastižen na adrese uvedené v objednávce, je zásilka v takovém případě uložena na 15 dní na příslušné dodací České poště.
b) zasláním Českou poštou do jiného státu EU – 340,- Kč.

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad; je odeslána na email nebo přiložena v balíku.

 

VIII. Záruka a servis

 • a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
 • b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.
 • c) Místem uplatnění reklamace je provozovna firmy – Monodon s.r.o., Masarykova tř.62, Plzeň. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (viz . § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit.
 • d) Dopravu reklamovaného zboží k prodejci hradí zákazník, bude-li reklamace uznána,  prodejce vrátí uhrazenou částku nebo vymění zboží.
 • e) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu - faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.

   

 

IX. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odstavec 1 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
Před odesláním zboží na naši adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupené věci.
Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání a to na své náklady. Kupující má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a kupující je bude schopen prokázat.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného či jiných nákladů), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 

Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozí výslovným souhlasem před uplynutím lhůty o odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

X. Ochrana osobních údajů

Společnost Monodon s.r.o. se řídí při zpracování citlivých informací o zákaznících právním řádem České republiky, mj. zákonem o ochraně osobních údajů  č.101/2000 Sb, v platném znění. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze.

 

 

 

Náš kontakt
Masarykova tř. 1132/62 312 12 Plzeň, Česká republika mobil: +420 724 356 991-2 e-mail: monodon@monodon.cz